nyoj128 前缀表达式计算

原创 2013年12月02日 16:42:49
/*前缀表达式计算思想
	从所给的数里从后往前算
	遇到第一个符号位离它最近的俩位数的运算符
	直接运算

*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int isspa(char a);
int isop(char a);
double popnum(double a[]);
double expcal(double a,double b,char c);
void pushnum(double a[],double b);
int ntp=0;
int main()
{
	int ch,stp,j,i,k;
	char s[1000],tmp[1000],tmp2[1000];
	double num[1000],c,d;
	stp=0;
	while((ch=getchar())!=EOF)
	{
		if (ch!='\n')
		{
			s[stp++]=ch;
			continue;	
		}
		
		for (j=stp-1;j>=0;j--)
		{
			k=0;
		    i=0;
			if (isspa(s[j]))
			{
				continue;
			}
			while (!isspa(s[j])&&!isop(s[j]))
			{
				tmp[i++]=s[j--];
			}
			while (i>0)
			{
				tmp2[k++]=tmp[--i];
			}
			if (k>0)
			{
				tmp2[k]='\0';	
				num[ntp++]=atof(tmp2);
			}
	
			if (isop(s[j])&&j>=0)
			{
				c=popnum(num);
				d=popnum(num);
				d=expcal(c,d,s[j]);
				pushnum(num,d);
			}
		}
		
		printf("%.2lf\n",num[0]);
		ntp=0;
		stp=0;
	
	}

}
double expcal(double a,double b,char c)
{
	switch (c)
	{
	case '+':return a+b;
	case '-':return a-b;
	case '*':return a*b;
	case '/':return a/b;
	default: return 0;
	}
}
void pushnum(double a[],double b)
{
	 a[ntp++]=b;

}
double popnum(double a[])
{

	return a[--ntp];
}
int isop(char a)
{
	if (a=='+'||a=='-'||a=='*'||a=='/')
	{
		return 1;
	}
	else
		return 0;
}
int isspa(char a)
{
	if (a==' ')
	{
		return 1;
	}
	else
		return 0;
}

收藏助手
不良信息举报
您举报文章:nyoj128 前缀表达式计算
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)