Go语言以匿名组合的方式实现继承

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/cc7756789w/article/details/50894368
type Base struct {
  FirstName, LastName string
  Age float32
}

func (base *Base) HasFeet() {
  fmt.Println(base.FirstName + base.LastName + "has feet! Base")
}

func (base *Base) Flying() {
  fmt.Println("Base Can flying!")
}

type Sub struct {
  Base
  Area string
}

func (sub *Sub) Flying() {
  sub.Base.Flying()
  fmt.Println("Sub flying")
}

func main() {
  chk := new(Sub)
  chk.Flying() 
  chk2 := &Sub{Base{"Bob", "Steven", 2.0}, "China"}
  fmt.Println(chk2.Area)
}

这里要特别注意,如果“子类”重写了“基类”的成员方法,需要在子类的成员方法中调用基类的同名成员方法,一定要以sub.Base.Flying()这样显式的方法调用,而不是使用sub.Flying()这种调用继承方法的方式调用,这样会出现无限循环,即一直在调用子类的方法。

func (sub *Sub) Flying() {
  sub.Flying() // 无限调用自己
  fmt.Println("Sub flying") // 永远不会执行到这里
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页