HDU 1455 Sticks(DFS)

Sticks

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 70;
int n, sumv, target, aim;//target表示目标的棍子个数,aim表示目标的棍子长度

int stick[maxn], vis[maxn];
bool cmp(int a, int b) {
  return a > b;
}

void init() {
  sumv = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> stick[i];
    sumv += stick[i];
  }
  sort(stick, stick+n, cmp);
}

bool dfs(int cnt, int len, int pos, int used) {
  if(cnt == target && used == n)
    return true;

  if(len == aim)
    return dfs(cnt+1, 0, 0, used);

  for(int i = pos; i < n; i++) { //从大到小排序后,按顺序搜索
    if(!vis[i] && len+stick[i] <= aim) {
      vis[i] = 1;

      if(dfs(cnt, len+stick[i], i+1, used+1))
        return true;

      vis[i] = 0;

      if(len == 0)
        return false; //如果第一根失败则剪枝,这里是重要剪枝,否则TLE

      //while(i+1 < n && stick[i+1] == stick[i])
      //  i++; //如果下一根长度跟当前的失败的长度一样,剪枝
    }
  }

  return false;
}

void solve() {
  int ans = 0;
  for(int i = stick[0]; i <= sumv; i++)
    if(sumv % i == 0) {
      memset(vis, 0, sizeof(vis));
      aim = i;
      target = sumv / aim;
      if(dfs(0, 0, 0, 0)) {
        ans = aim;
        break;
      }
    }

  cout << ans << endl;
}

int main() {
  //freopen("data.in", "r", stdin);
  while(scanf("%d", &n) == 1 && n) {
    init();
    solve();
  }
  return 0;
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭