VS2017 上下文的定义的名称的变更

VS2017和之前版本定义上下文的名称有变动,之前的定义名称是

DbContext dbContext = CallContext.GetData("DbContext") as DbContext;

dbContext = new DataModelContainer();

VS2017变更为:

dbContext = new DataModelEntities();

也可以在DataModel.Context.cs直接复制一下类的名称

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/cdc8596/article/details/79951125
文章标签: VS2017
个人分类: c#
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭