cediy2088long的专栏

隆扬嵌入式专注于嵌入式开发 QQ:260036488

LVM逻辑卷管理器

pvcreat

vgscan

vgcreate vg0 /dev/sdb1 /dev/sdb2

vgdisplay vg0

lvcreate -n data -L 10M vg0

mkfs.ext3 /dev/vg0/data

mount /dev/vg0/data /mnt

umount /mnt

lvdisplaye /dev/vg0/data

lvcreate -n test -L 20M vg0  = lvcreate -n test -l 5 vg0

mkfs.ext3 /dev/vgo/test

lvscan


e2fsadm -L +20M /dev/vg0/data


pvscan

vgextend vg0 /dev/sdc1

vgdisplay vg0

pvmove /dev/sdb1

vgcreate -s 8M vg1 /dev/sdb1


lvcreate -n data -l 2 vg1根目录中启动lvm设备

lvmcreate_initrd

vi /etc/grub.conf

vgcreate vg0 /dev/sdb1 /dev/sdc1

lvcreate -n test -l 2 vg0

lvmcreate_initrd
unzip /boot/initrd-lvm  -c >initrd-lvm

file initrd-lvm

mount initrd-lvm /mnt/cdrom -o loop

ls /mnt/cdrom阅读更多
下一篇OK6410Android系统的开机默认设置
想对作者说点什么? 我来说一句

逻辑卷管理器LVM全攻略.doc

2008年08月31日 112KB 下载

逻辑卷管理器

2008年03月04日 30KB 下载

LVM基础与应用

2007年09月04日 56KB 下载

linux_LVM pdf 教程

2008年12月23日 4.27MB 下载

REDHAT群集逻辑卷管理器

2010年12月14日 6.58MB 下载

LVM逻辑卷的创建

2017年09月17日 115KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭