java数组实现冒泡排序

冒泡排序(Bubble Sort)是一种简单直观的排序算法

其执行原理

第一个元素比对第二个元素,第一个元素大,则交换位置,用交换位置后的元素继续比对下一个

这里我们定义一个int类型的无序数组和用于元素交换的temp变量

int[] arr = new int[]{2,1,4,3,5,6,7,4,8,9};
int temp = 0;

因为是要一个元素比对,所以用嵌套for循环
当上一个元素大于下一个元素,交换两个元素的位置

    for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < arr.length - 1; j++) {
      //比对元素大小
        if (arr[i] > arr[j]) {
          //交换位置
          temp = arr[j];
          arr[j] = arr[i];
          arr[i] = temp;
        }
    }

最后,遍历数组并输出

    for (int i : arr) {
      System.out.println(i);//1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	
    }

源码

public class Test______ {
  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = new int[]{2,1,4,3,5,6,7,4,8,9};
    int temp = 0;
    boolean flag = false;
    for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < arr.length - 1 ; j++) {
        if (arr[i] > arr[j]) {
          temp = arr[j];
          arr[j] = arr[i];
          arr[i] = temp;
        }
      }
    }

    for (int i : arr) {
      System.out.print(i + "\t");
    }
  }
}
参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:游动-白 设计师:我叫白小胖 返回首页

打赏作者

chocoMoss

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值