LeetCode 两数之和

版权声明:转载请注明出处 https://blog.csdn.net/chushoufengli/article/details/79950393

O(n)复杂度:利用哈希查找(即:map)来寻找某元素

注:Map是映射,别想成数组。

class Solution {
public:
  vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) {
    unordered_map<int, int> m;
    vector<int> v;
    for(int i=0; i<nums.size(); i++) {
      m[nums[i]] = i;
    }
    for(int i=0; i<nums.size(); i++) {
      int temp = target - nums[i];
      if(m.count(temp) && m[temp] != i) {
        v.push_back(i);
        v.push_back(m[temp]);
        return v;
      }
    }
  }
};

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试