golang安装gRpc

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/cjj198561/article/details/78133193

安装官方安装命令:

go get google.golang.org/grpc

是安装不起的,会报:

package google.golang.org/grpc: unrecognized import path "google.golang.org/grpc"(https fetch: Get https://google.golang.org/grpc?go-get=1: dial tcp 216.239.37.1:443: i/o timeout)


原因是这个代码已经转移到github上面了,但是代码里面的包依赖还是没有修改,还是google.golang.org这种,

所以不能使用go get的方式安装

git clone https://github.com/grpc/grpc-go.git $GOPATH/src/google.golang.org/grpc
git clone https://github.com/golang/net.git $GOPATH/src/golang.org/x/net
git clone https://github.com/golang/text.git $GOPATH/src/golang.org/x/text
go get -u github.com/golang/protobuf/{proto,protoc-gen-go}
git clone https://github.com/google/go-genproto.git $GOPATH/src/google.golang.org/genproto

cd $GOPATH/src/
go install google.golang.org/grpc
没有更多推荐了,返回首页