sqlserver 通过链接服务器创建视图提示对象名无效

背景:
1、创建的视图不在本机电脑上,而是在链接服务器上
2、创建的方式为命令方式
3、创建的命令是将SQL语句进行了拼接,然后在存储过程中执行

问题描述:
单独将SQL语句拉出来是可以正常创建视图的,但能过存储过程执行命令创建时,却提示“XXX对象名无效”。
在网上找了一下资料,大部分没什么参价值。但有一份资料却让我发出了此次的问题所在。

  拼接的代码 如下:
  参数说明 :@lineInfo 链接服务器名称
      @Sql 是NVARCHAR(MAX)类型的数据,用以保存拼接的字符串。
-- 创建视图
  set @Sql = N' exec sp_executesql N'''; 
  set @Sql = @Sql + N'CREATE VIEW [dbo].[details]';
  set @Sql = @Sql + N'  AS';
  set @Sql = @Sql + N'  SELECT   TOP (100) PERCENT CONVERT(char(10), A.Date, 120) AS 日期, A.XX , ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, CONVERT(varchar(10), ';
  set @Sql = @Sql + N' A.GETDATE(), 108) AS 现在时间, A.xx, ';
  set @Sql = @Sql + N' B.XX, B.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX';
  set @Sql = @Sql + N'  FROM     dbo.Detail A LEFT OUTER JOIN';
  set @Sql = @Sql + N' dbo.Style B ON A.XX= B.XXAND ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX= B.XX';
  set @Sql = @Sql + N'  WHERE   (A.XX> 0)';
  set @Sql = @Sql + N'  UNION ALL';
  set @Sql = @Sql + N'  SELECT   TOP (100) PERCENT CONVERT(char(10), A.Date, 120) AS 日期, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, B.XX, CONVERT(varchar(10), ';
  set @Sql = @Sql + N' A.GETDATE(), 108) AS 现在时间, ''''XX'''' AS XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' cast(round(B.price * (1.0*A.Num/b.unit),2) as decimal(18,2)) AS XX, B.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX';
  set @Sql = @Sql + N'  FROM     dbo.Manual A LEFT OUTER JOIN';
  set @Sql = @Sql + N' dbo.List B ON A.XX= B.XXAND ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX= B.uuid';
  set @Sql = @Sql + N'  WHERE A.XX= 1';
  set @Sql = @Sql + N'  and   (A.XX> 0)';
  set @Sql = @Sql + N'  ORDER BY XX, XX, XX, XX''';

问题原因:未明确指定数据库,因为是直接通过链接服务器远程执行的命令,所以它默认是在MASTER数据库下的,而在此数据库下,并没有创建视图所须要的表,所以会报 ‘对象名无效’的错误。

修改位置:
1:
set @Sql = N’ exec sp_executesql N”’;
改为:
set @Sql = N’ exec ‘+@lineInfo+’.dbManage.sys.sp_executesql N”’;

2:
set @Sql = @Sql + N’ FROM dbo.Detail A LEFT OUTER JOIN’;
set @Sql = @Sql + N’ dbo.Style B ON A.XX= B.XXAND ‘;
改为:
set @Sql = @Sql + N’ FROM dbManage.dbo.Manual A LEFT OUTER JOIN’;
set @Sql = @Sql + N’ dbManage.dbo.List B ON A.XX= B.XXAND ‘;

3:
set @Sql = @Sql + N’ FROM dbo.Manual A LEFT OUTER JOIN’;
set @Sql = @Sql + N’ dbo.List B ON A.XX= B.XXAND ‘;
改为:
set @Sql = @Sql + N’ FROM dbManage.dbo.Manual A LEFT OUTER JOIN’;
set @Sql = @Sql + N’ dbManage.dbo.List B ON A.XX= B.XXAND ‘;

修改完成后的代码如下:

-- 创建视图
  set @Sql = N' exec '+@lineInfo+'.dbManage.sys.sp_executesql N'''; 
  set @Sql = @Sql + N'CREATE VIEW [dbo].[details]';
  set @Sql = @Sql + N'  AS';
  set @Sql = @Sql + N'  SELECT   TOP (100) PERCENT CONVERT(char(10), A.Date, 120) AS 日期, A.XX , ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, CONVERT(varchar(10), ';
  set @Sql = @Sql + N' A.GETDATE(), 108) AS 现在时间, A.xx, ';
  set @Sql = @Sql + N' B.XX, B.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX';
  set @Sql = @Sql + N'  FROM     dbManage.dbo.Detail A LEFT OUTER JOIN';
  set @Sql = @Sql + N' dbManage.dbo.Style B ON A.XX= B.XXAND ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX= B.XX';
  set @Sql = @Sql + N'  WHERE   (A.XX> 0)';
  set @Sql = @Sql + N'  UNION ALL';
  set @Sql = @Sql + N'  SELECT   TOP (100) PERCENT CONVERT(char(10), A.Date, 120) AS 日期, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, B.XX, CONVERT(varchar(10), ';
  set @Sql = @Sql + N' A.GETDATE(), 108) AS 现在时间, ''''XX'''' AS XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' cast(round(B.price * (1.0*A.Num/b.unit),2) as decimal(18,2)) AS XX, B.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX, A.XX, ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX, A.XX';
  set @Sql = @Sql + N'  FROM     dbManage.dbo.Manual A LEFT OUTER JOIN';
  set @Sql = @Sql + N' dbManage.dbo.List B ON A.XX= B.XXAND ';
  set @Sql = @Sql + N' A.XX= B.uuid';
  set @Sql = @Sql + N'  WHERE A.XX= 1';
  set @Sql = @Sql + N'  and   (A.XX> 0)';
  set @Sql = @Sql + N'  ORDER BY XX, XX, XX, XX''';

参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/9989c7463bfa25f648ecfe2f.html?st=2&os=0&bd_page_type=1&net_type=1

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

ckinghan58

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值