java统计字符串中数字、大小写字母、空格个数
import java.util.Scanner;


public class Tongji
{
public static void main(String args[])
   {
   
    Scanner sca=new Scanner(System.in);
    String str=sca.nextLine();
    int bigchar=0,smallchar=0,number=0,blank=0,other=0;
    int n=str.length();
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    if(str.charAt(i)>=65&&str.charAt(i)<=90)
    bigchar++;
    //System.out.println(bigchar);
    else if(str.charAt(i)>=97&&str.charAt(i)<=122)
    smallchar++;
    else if(str.charAt(i)>=48&&str.charAt(i)<=57)
    number++;
    else if(str.charAt(i)==32)
    blank++;
    else
    other++;
    }
    System.out.println(str);
    System.out.println("大写字母个数:"+bigchar);
    System.out.println("小写字母个数:"+smallchar);
    System.out.println("数字个数:"+number);
    System.out.println("空格个数:"+blank);
    System.out.println("其他字符个数:"+other);
   
   }
}没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭