MySQL 字符串转换为日期

MySQL Str to Date (字符串转换为日期)
函数:str_to_date(str, format)
select str_to_date('08/09/2008', '%m/%d/%Y'); -- 2008-08-09
select str_to_date('08/09/08' , '%m/%d/%y'); -- 2008-08-09
select str_to_date('08.09.2008', '%m.%d.%Y'); -- 2008-08-09
select str_to_date('08:09:30', '%h:%i:%s'); -- 08:09:30
select str_to_date('08.09.2008 08:09:30', '%m.%d.%Y %h:%i:%s'); -- 2008-08-09 08:09:3
select date_format(now(),'%Y-%m-%d %T')
----当前时间---2017-06-01 09:33:42

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试