ToString()格式和用法大全 

C

 

 

货币

 

 

2.5.ToString("C")

 

 

¥2.50

 

 

D

 

 

十进制数

 

 

25.ToString("D5")

 

 

00025

 

 

E

 

 

科学型

 

 

25000.ToString("E")

 

 

2.500000E+005

 

 

F

 

 

固定点

 

 

25.ToString("F2")

 

 

25.00

 

 

G

 

 

常规

 

 

2.5.ToString("G")

 

 

2.5

 

 

N

 

 

数字

 

 

2500000.ToString("N")

 

 

2,500,000.00

 

 

X

 

 

十六进制

 

 

255.ToString("X")

 

 

FF

 

formatCode 是可选的格式化代码字符串。(详细内容请搜索“格式化字符串”查看)

必须用“{”和“}”将格式与其他字符分开。如果恰好在格式中也要使用大括号,可以用连续的两个大括号表示一个大括号,即: “{{”或者“}}”。

常用格式举例:

(1) int i=12345;

this.textBox1.Text=i.ToString();

//结果 12345(this指当前对象,或叫当前类的实例)

this.textBox2.Text=i.ToString("d8");

//结果 00012345

(2) int i=123;

double j=123.45;

string s1=string.Format("the value is {0,7:d}",i);

string s2=string.Format("the value is {0,7:f3}",j);

this.textBox1.Text=s1 ;

//结果 the value is 123

this.textBox2.Text=s2;

//结果 the value is 123.450

(3)double i=12345.6789;

this.textBox1.Text=i.ToString("f2"); //结果 12345.68

this.textBox2.Text=i.ToString("f6");

//结果 12345.678900

(4)double i=12345.6789;

this.textBox1.Text=i.ToString("n"); //结果 12,345.68

this.textBox2.Text=i.ToString(“n4”); //结果 12,345.6789

(5)double i=0.126;

string s=string.Format("the value is {0:p}",i);

this.textBox1.Text=i.ToString("p"); //结果 12.6%

this.textBox2.Text=s; //结果 the value is 12.6%

(6) DateTime dt =new DateTime(2003,5,25);

this.textBox1.Text=dt.ToString("yy.M.d");

//结果 03.5.25

this.textBox2.Text=dt.ToString(“yyyy年M月”);

//结果 2003年5月

(7) int i=123;

double j=123.45;

string s=string.Format("i:{0,-7},j:{1,7}",i,j);

//-7表示左对齐,占7位

this.textBox1.Text=s ;

//结果i:123 ,j: 123.45 

 

C

 

 

货币

 

 

2.5.ToString("C")

 

 

¥2.50

 

 

D

 

 

十进制数

 

 

25.ToString("D5")

 

 

00025

 

 

E

 

 

科学型

 

 

25000.ToString("E")

 

 

2.500000E+005

 

 

F

 

 

固定点

 

 

25.ToString("F2")

 

 

25.00

 

 

G

 

 

常规

 

 

2.5.ToString("G")

 

 

2.5

 

 

N

 

 

数字

 

 

2500000.ToString("N")

 

 

2,500,000.00

 

 

X

 

 

十六进制

 

 

255.ToString("X")

 

 

FF

 

formatCode 是可选的格式化代码字符串。(详细内容请搜索“格式化字符串”查看)

必须用“{”和“}”将格式与其他字符分开。如果恰好在格式中也要使用大括号,可以用连续的两个大括号表示一个大括号,即: “{{”或者“}}”。

常用格式举例:

(1) int i=12345;

this.textBox1.Text=i.ToString();

//结果 12345(this指当前对象,或叫当前类的实例)

this.textBox2.Text=i.ToString("d8");

//结果 00012345

(2) int i=123;

double j=123.45;

string s1=string.Format("the value is {0,7:d}",i);

string s2=string.Format("the value is {0,7:f3}",j);

this.textBox1.Text=s1 ;

//结果 the value is 123

this.textBox2.Text=s2;

//结果 the value is 123.450

(3)double i=12345.6789;

this.textBox1.Text=i.ToString("f2"); //结果 12345.68

this.textBox2.Text=i.ToString("f6");

//结果 12345.678900

(4)double i=12345.6789;

this.textBox1.Text=i.ToString("n"); //结果 12,345.68

this.textBox2.Text=i.ToString(“n4”); //结果 12,345.6789

(5)double i=0.126;

string s=string.Format("the value is {0:p}",i);

this.textBox1.Text=i.ToString("p"); //结果 12.6%

this.textBox2.Text=s; //结果 the value is 12.6%

(6) DateTime dt =new DateTime(2003,5,25);

this.textBox1.Text=dt.ToString("yy.M.d");

//结果 03.5.25

this.textBox2.Text=dt.ToString(“yyyy年M月”);

//结果 2003年5月

(7) int i=123;

double j=123.45;

string s=string.Format("i:{0,-7},j:{1,7}",i,j);

//-7表示左对齐,占7位

this.textBox1.Text=s ;

//结果i:123 ,j: 123.45 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭