Emacs 访问 MySQL

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/sheismylife/article/details/7368041

用Emacs访问MySQL好久了,最近因为换了单位,重新配置环境的时候居然花了一个多小时,特此记录。

1.Ubuntu下用sudo apt-get install 安装

libmysqlclient-dev 和 mysql-client-core-5.5

2.下载sql.el和mysql.el,并在~/.emacs文件中加载 

注意:Emacs 24.4.1 经过试验,不需要这个步骤。

http://www.emacswiki.org/emacs/download/sql.el

http://www.emacswiki.org/emacs/download/mysql.el

(load-file (expand-file-name "/opt/emacs_plugins/sql.el"))
(load-file (expand-file-name "/opt/emacs_plugins/mysql.el"))

3.如果你的mysql端口不是标准端口的话,需要用下面的命令在.emacs文件中设置

(setq sql-mysql-options (list "-P 6871"))

4.通过下面的命令设置两个连接mysql的常用帐号:

(setq sql-connection-alist
   '((pool-a
     (sql-product 'mysql)
     (sql-server "ip1")
     (sql-user "user1")
     (sql-password "pwd1")
     (sql-database "db1")
     (sql-port 6871))
    (pool-b
     (sql-product 'mysql)
     (sql-server "ip2")
     (sql-user "user2")
     (sql-password "pwd2")
     (sql-database "db2")
     (sql-port 3306))))

(defun sql-connect-preset (name)
 "Connect to a predefined SQL connection listed in `sql-connection-alist'"
 (eval `(let ,(cdr (assoc name sql-connection-alist))
  (flet ((sql-get-login (&rest what)))
   (sql-product-interactive sql-product)))))

(defun mysql-a ()
 (interactive)
 (sql-connect-preset 'pool-a))

(defun mysql-b ()
 (interactive)
 (sql-connect-preset 'pool-b))


阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页