pplive和thunder在英文操作系统乱码的问题解决!

       最近装了英文xp操作系统,但是发现pplive的菜单项是乱码和thunder搜索文本框中也是乱码。心里不解,这是为什么呢?我明明已经安装了亚洲语言支持呀?

      经过在网上查找研究,这样解决的:

     control panel ->rational and language options

     rational options ->standards and formats  改成:Chinese(PRC)

     Advanced ->Language for non-Unicode programs  改成:Chinese(PRC)

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试