LeetCode 20 有效的括号

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/czj1992czj/article/details/80318761

给定一个只包括 '('')''{''}''['']' 的字符串,判断字符串是否有效。

有效字符串需满足:

 1. 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
 2. 左括号必须以正确的顺序闭合。

注意空字符串可被认为是有效字符串。

示例 1:

输入: "()"
输出: true

示例 2:

输入: "()[]{}"
输出: true

示例 3:

输入: "(]"
输出: false

示例 4:

输入: "([)]"
输出: false

示例 5:

输入: "{[]}"
输出: true


class Solution {
   public boolean isValid(String s) {
    Stack<Character> stack = new Stack<>();
    char[] chars = s.toCharArray();
    for(char c:chars) {
      if (c == '(' || c == '{' || c == '[') {
        stack.push(c);
      } else {
        Character match;
        if(stack.size()==0){
          return false;
        }
        match = stack.pop();
        char tmp ;
        if (match == '(') {
          tmp = ')';
        }else if(match == '{'){
          tmp = '}';
        }else if(match == '['){
          tmp = ']';
        }else{
          return false;
        }
        if(tmp != c){
          return false;
        }
      }
    }
    if(stack.size()==0){
      return true;
    }else{
      return false;
    }
  }
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试