html中常用快捷键(Alt专区)

Alt+F4                                      关闭当前程序
Alt+空格+C                              关闭窗口
Alt+空格+N                              最小化当前窗口
Alt+空格+R                               回复最小化窗口
Alt+空格+X                               最大化当前窗口
Alt+空格+M                              移动窗口
Alt+Tab                                     两个程序交换
Alt+F                                         打开文件菜单
Alt+E                                         打开编辑菜单
Alt+I                                          打开插入菜单
Alt+O                                        打开格式菜单
Alt+T                                         打开工具菜单
Alt+W                                        打开窗口菜单
Alt+H                                         打开帮助菜单


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页