C# WinForm 改变控件在窗体上的显示位置

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/daowzq/article/details/7488332

        设置控件的位置不可使用 Location.x  或者Location.Y 来设置控件的位置 

以下是解决的方法:

       第一种方法:

          //控制一个控件的显示位置
            button1.Top = 100;
            button1.Left = 100;

 

  第二种方法:

            //给一个控件赋值 的两种方法
            button1.Location = new Point(500,500);

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页