lintcode-题99 重排链表

不改变节点值,意思是只能是调整指针,将原来节点进行链接,不能新创建节点。

本题重点: 在将一个节点插入到前面链表中以后,要能够很快找到该节点的前一个节点。肯定不能每次都遍历一次链表,时间复杂度太高。

如果不限制额外空间的话,可以有一种比较简单的做法,利用数组将所有节点的指针都存起来,然后依次进行插入,每次通过数组下标进行访问直接拿到节点的上一个节点。额外空间复杂度O(N)

注意    每次插入以后,需要将插入节点的前一个节点的next指针置为NULL, 边界检查len>tmp.size()/2, 当操作进行到链表中点的情况,1->2->3->4, 为例的节点为偶数的链表,2->3是不用处理的,只用把4插入到1->2中间即可,len作为数组下标往前走时,走到3即可,即大于tmp.size()/2的位置。 在1->2->3为例的奇数链表,同样中点节点2不同处理, 所以是相同的情况。

void reorderList(ListNode* head){
  vector<ListNode*> tmp;
  ListNode* pNode = head;
  while(pNode != NULL){
    tmp.push_back(pNode);
    pNode = pNode->next;
  }

  int len = tmp.size()-1;
  pNode = head;
  while(pNode != NULL && len > tmp.size()/2){
    tmp[len]->next = pNode->next;
    pNode->next = tmp[len];
    --len;
    tmp[len]->next = NULL;
    pNode = pNode->next->next;
  }
}

如果不使用额外空间,还要能在O(1)时间内找到节点的前一个节点,只能是修改链表中节点的next指针,通过next指针来找前一个节点。逆序链表是一个经典基础问题。

通过快慢指针,找到链表的中点,从中点的下一个节点开始,逆序后面的链表,注意需要在链表断开处将中点节点的next指针置NULL。逆序之后,在顺序插入到前面的链表中。终止条件:两个链表中一个到达末尾。

ListNode* reverseList(ListNode* head){
  if(head==NULL || head->next==NULL)
    return head;
  ListNode* slow = head;
  ListNode* mid = head->next;
  ListNode* fast = mid->next;
  slow->next = NULL;
  while(fast){
    mid->next = slow;
    slow = mid;
    mid = fast;
    fast = fast->next;
  }
  mid->next = slow;
  return mid;
}

void reorderList2(ListNode* head){
  if(head==NULL || head->next==NULL)
    return ;
  ListNode* slow = head;
  ListNode* fast = head;
  while(fast && fast->next){
    fast = fast->next->next;
    slow = slow->next;
  }

  ListNode* sNode = slow->next;
  slow->next = NULL;
  ListNode* rhead = reverseList(sNode);

  ListNode* cur = head;
  while(cur!=NULL && rhead!=NULL){
    ListNode* tmp = rhead->next;
    rhead->next = cur->next;
    cur->next = rhead;
    cur = cur->next->next;
    rhead = tmp;
  }
}
参考博客https://blog.csdn.net/fly_yr/article/details/51581904

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试