apache常用命令

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/diyiday/article/details/79961170

通过yum方式安装的apache重启

Linux系统为Ubuntu

一、Start Apache 2 Server /启动apache服务
# /etc/init.d/apache2 start
or
$ sudo /etc/init.d/apache2 start
二、 Restart Apache 2 Server /重启apache服务
# /etc/init.d/apache2 restart
or
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
三、Stop Apache 2 Server /停止apache服务
# /etc/init.d/apache2 stop
or
$ sudo /etc/init.d/apache2 stop

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭