Linux下查看已安装字体的方法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/dmcpxy/article/details/9131181

命令:

xxx@suse10t138:~>fc-list :lang=zh
NSimSun,新宋体:style=Regular
SimSun,宋体:style=Regular
Efont Fixed Wide:style=Italic
Efont Biwidth:style=Bold Italic
SimHei,黑体:style=Regular
Efont Fixed Wide:style=Bold Italic
Misc Fixed Wide:style=ko
Misc Fixed Wide:style=ja
Efont Biwidth:style=Italic
Efont Fixed Wide:style=Regular
Efont Biwidth:style=Regular
Efont Fixed Wide:style=Bold
Gnu Unifont Mono:style=Regular
Efont Biwidth:style=Bold
Gnu Unifont:style=Regular

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭