QQ在线联系Freemarker宏代码

 
 1. <#--   
 2.     QQ在线交流   
 3.     qq:需要发起会话的QQ号码。   
 4.     style:在线交流图标样式1~13可选 。参考http://www.cnblogs.com/shengxiang/archive/2011/09/07/2169892.html   
 5.     target:本页或者新窗口打开连接   
 6.     menu:是否显示按钮   
 7.     site:提示信息   
 8.     alt:提示信息   
 9. -->  
 10. <#macro qqSite qq style="4" target="_self" menu="yes" site="点击联系" alt="点击联系">  
 11.     <a target="${target}" href="tencent://message/?uin=${qq}&amp;Site=${site}&amp;Menu=${menu}">  
 12.          <img alt="${alt}" src="http://wpa.qq.com/pa?p=1:${qq}:${style}" border="0" twffan="done"></img>  
 13.     </a>  
 14. </#macro>  
阅读更多
个人分类: 随笔
上一篇父页面调用iframe里的js函数
下一篇如何给Ajax的回调函数传参数?
想对作者说点什么? 我来说一句

HTML调用QQ客服功能

daixinmei daixinmei

2016-01-23 12:36:01

阅读数:3929

C# 在线QQ客服

QQ在线客服

softness202 softness202

2010-08-30 22:43:00

阅读数:849

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭