fcitx 安装

查看是否安装输入法

zhangl@zhangl:~/tools$ fictx -v
No command 'fictx' found, did you mean:
 Command 'fcitx' from package 'fcitx-bin' (universe)
fictx: command not found

如上,则是没有安装的,执行下面的命令

sudo apt-get install fcitx-table-wbpy fcitx-table fcitx-bin fcitx-data fcitx-modules fcitx-libs fcitx-libs-qt fcitx-frontend-qt5 fcitx fcitx-libs-qt5 fcitx-module-dbus fcitx-frontend-qt4 fcitx-frontend-gtk2 fcitx-frontend-gtk3 fcitx-module-kimpanel fcitx-libs-gclient fcitx-libs-gclient

如下表示安装完成

zhangl@zhangl:~$ fcitx -v
fcitx version: 4.2.8.3

搜狗输入法安装看这里
官方安装办法看这里

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/dqchouyang/article/details/51553681
文章标签: fcitx
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

fcitx 安装

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭