ACM算法总结 一般图最大匹配也就是在无向图中,两个结点之间有边表示这两个点可以匹配,然后要求出最大匹配。该算法为带花树,我现在并不理解它,只是当个板子记下来。

const int maxn=1005;
const int maxm=1e6+5;

struct daihuashu
{
  struct edge {int v,nxt;} e[maxm];
  int n,m,que[maxm],ql,qr,pre[maxn],tim=0,ans=0;
  int h[maxn],tot=0,match[maxn],f[maxn],tp[maxn],tic[maxn];

  daihuashu() {}
  daihuashu(int n,int m) {this->n=n; this->m=m;}

  void init(int n=0,int m=0)
  {
    tim=ans=ql=qr=tot=0;
    this->n=n; this->m=m;
    mem(match,0); mem(tic,0); mem(h,0);
  }

  int find(int x) {return f[x]==x?x:f[x]=find(f[x]);}
  void add(int u,int v) {e[++tot]=(edge){v,h[u]}; h[u]=tot;}
  void addb(int u,int v) {add(u,v); add(v,u);}
  int lca(int x,int y)
  {
    for(++tim;;swap(x,y)) if(x)
    {
      x=find(x);
      if(tic[x]==tim) return x;
      else tic[x]=tim,x=pre[match[x]];
    }
  }
  void shrink(int x,int y,int p)
  {
    while(find(x)!=p)
    {
      pre[x]=y; y=match[x];
      if(tp[y]==2) tp[y]=1,que[++qr]=y;
      if(find(x)==x) f[x]=p;
      if(find(y)==y) f[y]=p;
      x=pre[y];
    }
  }
  bool aug(int s)
  {
    REP(i,1,n) f[i]=i;
    mem(tp,0); mem(pre,0); tp[que[ql=qr=1]=s]=1;
    while(ql<=qr)
    {
      int x=que[ql++];
      for(int i=h[x],v=e[i].v;i;i=e[i].nxt,v=e[i].v)
      {
        if(find(v)==find(x) || tp[v]==2) continue;
        if(!tp[v])
        {
          tp[v]=2; pre[v]=x;
          if(!match[v])
          {
            for(int now=v,last,tmp;now;now=last)
              last=match[tmp=pre[now]],match[now]=tmp,match[tmp]=now;
            return true;
          }
          tp[match[v]]=1; que[++qr]=match[v];
        }
        else if(tp[v]==1)
        {
          int l=lca(x,v);
          shrink(x,v,l); shrink(v,x,l);
        }
      }
    }
    return false;
  }
  void run() {REP(i,1,n) ans+=(!match[i] && aug(i));}
}dhs;

其中 ans 表示最大匹配的数目,match 数组记录了每个结点与之匹配的结点编号(如果没有则为 0)。复杂度为 O ( n 3 ) O(n^3) O(n3) • 一道例题 Hard Problem :有一个无向图,现在为每个结点指定一个非负整数 d[i],问能否从无向图中构造一个子图,使得每个结点的度为 d[i] 。

做法:对于每个结点进行度拆点,比如一个结点的度为 3,那么就拆成 3 个结点;然后对于每一条边进行边拆点,比如有一条边 <1, 2>,那么拆成两个点;边拆点之后的两个点连边,边拆点的两个端点分别与对应的度拆点的所有点连边;然后求一般图最大匹配,如果每个(拆点后的)结点都可以匹配,那么就存在方案。

这是因为,如果每个结点都可以匹配,如果匹配的两个结点都是边拆点,那么表示舍弃这条边,如果匹配的两个结点一个是度拆点一个是边拆点,那么表示满足了一个度。或者可以这么考虑,每一条边拆点之后,要么两个点相互匹配(表示舍弃这条边),要么这两个点分别和另外两个点匹配(表示满足两个度)。

代码:

#define DIN freopen("input.txt","r",stdin);
#define DOUT freopen("output.txt","w",stdout);
#include <bits/stdc++.h>
#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
#define REP(i,a,b) for(int i=(a);i<=(int)(b);i++)
#define REP_(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define pb push_back
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef vector<int> VI;
typedef pair<int,int> P;
int read()
{
  int x=0,flag=1; char c=getchar();
  while((c>'9' || c<'0') && c!='-') c=getchar();
  if(c=='-') flag=0,c=getchar();
  while(c<='9' && c>='0') {x=(x<<3)+(x<<1)+c-'0';c=getchar();}
  return flag?x:-x;
}

const int maxn=1005;
const int maxm=1e6+5;

struct daihuashu
{
  struct edge {int v,nxt;} e[maxm];
  int n,m,que[maxm],ql,qr,pre[maxn],tim=0,ans=0;
  int h[maxn],tot=0,match[maxn],f[maxn],tp[maxn],tic[maxn];

  daihuashu() {}
  daihuashu(int n,int m) {this->n=n; this->m=m;}

  void init(int n=0,int m=0)
  {
    tim=ans=ql=qr=tot=0;
    this->n=n; this->m=m;
    mem(match,0); mem(tic,0); mem(h,0);
  }

  int find(int x) {return f[x]==x?x:f[x]=find(f[x]);}
  void add(int u,int v) {e[++tot]=(edge){v,h[u]}; h[u]=tot;}
  void addb(int u,int v) {add(u,v); add(v,u);}
  int lca(int x,int y)
  {
    for(++tim;;swap(x,y)) if(x)
    {
      x=find(x);
      if(tic[x]==tim) return x;
      else tic[x]=tim,x=pre[match[x]];
    }
  }
  void shrink(int x,int y,int p)
  {
    while(find(x)!=p)
    {
      pre[x]=y; y=match[x];
      if(tp[y]==2) tp[y]=1,que[++qr]=y;
      if(find(x)==x) f[x]=p;
      if(find(y)==y) f[y]=p;
      x=pre[y];
    }
  }
  bool aug(int s)
  {
    REP(i,1,n) f[i]=i;
    mem(tp,0); mem(pre,0); tp[que[ql=qr=1]=s]=1;
    while(ql<=qr)
    {
      int x=que[ql++];
      for(int i=h[x],v=e[i].v;i;i=e[i].nxt,v=e[i].v)
      {
        if(find(v)==find(x) || tp[v]==2) continue;
        if(!tp[v])
        {
          tp[v]=2; pre[v]=x;
          if(!match[v])
          {
            for(int now=v,last,tmp;now;now=last)
              last=match[tmp=pre[now]],match[now]=tmp,match[tmp]=now;
            return true;
          }
          tp[match[v]]=1; que[++qr]=match[v];
        }
        else if(tp[v]==1)
        {
          int l=lca(x,v);
          shrink(x,v,l); shrink(v,x,l);
        }
      }
    }
    return false;
  }
  void run() {REP(i,1,n) ans+=(!match[i] && aug(i));}

  int from[maxn],to[maxn],du[maxn];
  void solve()
  {
    n=read(),m=read();
    int cnt=0;
    VI di[maxn];
    REP(i,1,m)
    {
      int x=read(),y=read();
      from[i]=x; to[i]=y;
    }
    REP(i,1,n) du[i]=read();
    REP(i,1,n) REP(j,1,du[i]) di[i].pb(++cnt);
    REP(i,1,m)
    {
      int x=from[i],y=to[i];
      for(int j:di[x]) addb(j,cnt+1);
      for(int j:di[y]) addb(j,cnt+2);
      addb(cnt+1,cnt+2);
      cnt+=2;
    }
    n=cnt;
    run();
    int flag=1;
    REP(i,1,n) if(!match[i]) flag=0;
    puts(flag?"YES":"NO");
  }
}dhs;

int main()
{
  int T=read();
  REP(i,1,T)
  {
    printf("Case %d: ",i);
    dhs.init();
    dhs.solve();
  }

  return 0;
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页