duanxd的专栏

慢慢学习

把str1和str2合并成一个新的String [] 并去掉其中重复的部分

String [] str1={"1001","1002","1003"};
String [] str2={"1001","1005","1010","1003"};
Vector v = new Vector();
for (int i = 0; i < str1.length; i ++) {
if (!v.contains(str1[i])) {
v.add(str1[i]);
}
}
for (int i = 0; i < str2.length; i ++) {
if (!v.contains(str2[i])) {
v.add(str2[i]);
}
}

String[] str1= new String[]{"1001","1002","1003"};
String[] str2= new String[]{"1001","1005","1010","1003"};
HashMap hp = new HashMap();

for(int i = 0 ; i < str1.length;i++){
 hp.put(str1[i],"");

}
for(int i = 0 ; i < str2.length;i++){
hp.put(str2[i],"");

}

import java.util.*;

public class test1
{

public static void main(String [] args)
{
String [] str1={"1001","1002","1003"};
String [] str2={"1001","1005","1010","1003"};
HashSet sh = new HashSet();
for(int i=0;i<str1.length;i++)
sh.add(str1[i]);
for(int j=0;j<str2.length;j++)
sh.add(str2[j]);
Iterator i =sh.iterator();
while(i.hasNext()){

System.out.println(i.next());
}

}
}

阅读更多
个人分类: j2se
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

把str1和str2合并成一个新的String [] 并去掉其中重复的部分

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭