Memcache的基本原理

Socket服务器端

数据:键值对存储

内存处理的算法:

      本质上是一个大的哈希表

      内存模型:Memcache将可支配的内存进行分区,每个分区再分成多个块,大小为1M

       插入数据:查找适合自己长度的块,然后插入,会有内存浪费

        惰性删除,查询到某个key时,如果过期,再删除

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页