Jmail发送邮件

<%
Function Send_Email(smtpHost,smtpUser,smtpPass,mailTo,FromName,subject,content)
Set jmail = Server.CreateObject("JMAIL.Message")
jmail.silent = true
jmail.logging = true
jmail.Charset = "gb2312"
jmail.ContentType = "text/html"
jmail.AddRecipient mailTo
jmail.From = smtpUser
jmail.FromName = FromName
jmail.Subject = subject
jmail.Body = content
jmail.Priority = 1
jmail.MailServerUserName = smtpUser
jmail.MailServerPassword = smtpPass
jmail.Send(smtpHost)
jmail.Close()
response.write("邮件发送成功")
End Function
%>
'使用方法:
<%Send_EMail("smtp服务器","发件人邮箱地址","你的密码","收件人邮箱","发件人姓名","标题","邮件正文内容")%>
'例子:
<%Send_EMail("smtp.163.com","00000@163.com","00000","11111@126.com","小明","标题","邮件正文内容")%>
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

edielei

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值