luogu2327 [SCOI2005]扫雷

版权声明:辣鸡蒟蒻的blog https://blog.csdn.net/elijahqi/article/details/80344717

http://www.elijahqi.win/archives/1315
题目描述

输入输出格式

输入格式:

第一行为N,第二行有N个数,依次为第二列的格子中的数。(1<= N <= 10000)

输出格式:

一个数,即第一列中雷的摆放方案数。
输入输出样例

输入样例#1:

2
1 1

输出样例#1:

2

leoly给的水题 orz被数据范围秒杀的我 leoly说 因为第一个格子的状态只有两种 所以深搜就好

#include<cstdio>
inline char gc(){
  static char now[1<<16],*S,*T;
  if (T==S){T=(S=now)+fread(now,1,1<<16,stdin);if (T==S) return EOF;}
  return *S++;
}
inline int read(){
  int x=0,f=1;char ch=gc();
  while (ch<'0'||ch>'9') {if (ch=='-') f=-1;ch=gc();}
  while (ch<='9'&&ch>='0'){x=x*10+ch-'0';ch=gc();}
  return x*f;
}
int cnt=0,n,a[11000],b[11000];bool done;
void dfs(int x){
  if (x>n) return;
  b[x]=a[x-1]-b[x-1]-b[x-2];
  if (x==n) {
    if (b[n]!=a[n]-b[n-1]) {
      done=0;return;
    }
  }
  if (b[x]!=0&&b[x]!=1) {
    done=0;return;
  }dfs(x+1);
}
int main(){
//  freopen("2327.in","r",stdin);
  n=read();
  for (int i=1;i<=n;++i) a[i]=read();
  for (int i=0;i<=1;++i){
    done=1;
    b[1]=i;b[2]=a[1]-b[1];dfs(3);cnt+=done;
  }
  printf("%d",cnt);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭