QtString中去掉空格

今天写工具时,遇到个路径及版本值回写问题,主要是由于版本值中有空格,导致第二次更新时无法更新出内容,后来上网查了,有个qt的方法专门应对这个的

例子是转的别人的例子:

     QString str = "  lots\t of\nwhitespace\r\n ";
     str = str.simplified();
     // str == "lots of whitespace";

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页