Linux ssh登录 pshell以及各种ftp工具密码登录无密码登录(公钥)

[root@centos-512mb-nyc3-01 ~]# vi /etc/ssh/sshd_config

RSAAuthentication yes

PubkeyAuthentication yes 

AuthorsizedKeysFile .ssh/authorized_keys

PasswordAuthentication yes 


[root@centos-512mb-nyc3-01 ~]# service sshd restart

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭