linux rm命令自定义回收站功能

自定义回收站功能

命令:

myrm(){ D=/tmp/$(date +%Y%m%d%H%M%S); mkdir -p $D; mv "$@" $D && echo "moved to $D ok"; }

输出:

[root@localhost test]# myrm(){ D=/tmp/$(date +%Y%m%d%H%M%S); mkdir -p $D;  mv "$@" $D && echo "moved to $D ok"; }

[root@localhost test]# alias rm='myrm'

[root@localhost test]# touch 1.log 2.log 3.log

[root@localhost test]# ll

总计 16

-rw-r--r-- 1 root root    0 10-26 15:08 1.log

-rw-r--r-- 1 root root    0 10-26 15:08 2.log

-rw-r--r-- 1 root root    0 10-26 15:08 3.log

drwxr-xr-x 7 root root 4096 10-25 18:07 scf

drwxrwxrwx 2 root root 4096 10-25 17:46 test3

drwxr-xr-x 2 root root 4096 10-25 17:56 test4

drwxr-xr-x 3 root root 4096 10-25 17:56 test5

[root@localhost test]# rm [123].log

moved to /tmp/20121026150901 ok

[root@localhost test]# ll

总计 16drwxr-xr-x 7 root root 4096 10-25 18:07 scf

drwxrwxrwx 2 root root 4096 10-25 17:46 test3

drwxr-xr-x 2 root root 4096 10-25 17:56 test4

drwxr-xr-x 3 root root 4096 10-25 17:56 test5

[root@localhost test]# ls /tmp/20121026150901/

1.log  2.log  3.log

[root@localhost test]#

说明

上面的操作过程模拟了回收站的效果,即删除文件的时候只是把文件放到一个临时目录中,这样在需要的时候还可以恢复过来。

阅读更多
个人分类: LINUX
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

linux rm命令自定义回收站功能

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭