CF-Codeforces Round #676 (Div. 2)-C. Palindromifier【构造】

题目链接
题意:给定一个字符串 S = s 1 s 2 s 3 . . . s n S=s_1s_2s_3...s_n S=s1s2s3...sn,有两个操作:

 1. 选择 i ( 2 ≤ i ≤ n − 1 ) i(2 \le i \le n-1) i(2in1),将子串 s 2 s 3 … s i s_2s_3 \ldots s_i s2s3si反转后加到原串前;
 2. 选择 i ( 2 ≤ i ≤ n − 1 ) i(2 \le i \le n-1) i(2in1),将子串 s i s i + 1 … s n − 1 s_i s_{i + 1}\ldots s_{n - 1} sisi+1sn1反转后加到原串后;

要求在30次操作内将其转换为回文串
思路:其实本题构造方法就是第一个样例的方法,主要思路是将一端为中心构造回文串,我们以后端为中心构造为例:

 1. s 2 s_2 s2放到字符串头
 2. 将子串 s 2 s 3 . . . s n − 1 s_2s_3...s_{n-1} s2s3...sn1倒置放到串尾
 3. 将倒数第二个字符放到串尾

AC代码:

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
 
inline int read() {
  int x = 0, f = 1;
  char ch = getchar();
  while (ch < '0' || ch > '9') {
    if (ch == '-') f = -1;
    ch = getchar();
  }
  while (ch >= '0' && ch <= '9') {
    x = x * 10 + ch - '0';
    ch = getchar();
  }
  return x * f;
}
/***************main****************/
ll T=1;
ll m,n;
int main() {
  string s;
  cin>>s;n=s.size();
  cout<<3<<endl;
  cout<<"L 2"<<endl;
  cout<<"R 2"<<endl;
  cout<<"R "<<2*n-1<<endl;
  return 0;
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 黑客帝国 设计师:上身试试 返回首页