js代码实现浏览器窗口全屏

1、全屏

//全屏
  var docElm = document.documentElement;
  //W3C
  if(docElm.requestFullscreen) {
   docElm.requestFullscreen();
  }

  //FireFox
  else if(docElm.mozRequestFullScreen) {
   docElm.mozRequestFullScreen();
  }

  //Chrome等
  else if(docElm.webkitRequestFullScreen) {
   docElm.webkitRequestFullScreen();
  }

  //IE11
  else if(elem.msRequestFullscreen) {
   elem.msRequestFullscreen();
  }

2、退出全屏

  //W3C
  if (document.exitFullscreen) {
   document.exitFullscreen();
  }
  //FireFox
  else if (document.mozCancelFullScreen) {
   document.mozCancelFullScreen();
  }
  //Chrome等
  else if (document.webkitCancelFullScreen) {
   document.webkitCancelFullScreen();
  }
  //IE11
  else if (document.msExitFullscreen) {
   document.msExitFullscreen();
  }转自:https://blog.csdn.net/ning0_o/article/details/69566590
 • 2
  点赞
 • 3
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值