A-Z,a-z,0-9的unicode编码表

笔记 专栏收录该内容
14 篇文章 0 订阅

A-Z 的 Unicode 字符编码表
 十进制   十六进制
1.“A”的 Unicode 编码为:  
2.“B”的 Unicode 编码为:  
3.“C”的 Unicode 编码为:  
4.“D”的 Unicode 编码为:  
5.“E”的 Unicode 编码为:  
6.“F”的 Unicode 编码为:  
7.“G”的 Unicode 编码为:  
8.“H”的 Unicode 编码为:  
9.“I”的 Unicode 编码为:  
10.“J”的 Unicode 编码为:  
11.“K”的 Unicode 编码为:  
12.“L”的 Unicode 编码为:  
13.“M”的 Unicode 编码为:  
14.“N”的 Unicode 编码为:  
15.“O”的 Unicode 编码为:  
16.“P”的 Unicode 编码为:  
17.“Q”的 Unicode 编码为:  
18.“R”的 Unicode 编码为:  
19.“S”的 Unicode 编码为:  
20.“T”的 Unicode 编码为:  
21.“U”的 Unicode 编码为:  
22.“V”的 Unicode 编码为:  
23.“W”的 Unicode 编码为:  
24.“X”的 Unicode 编码为:  
25.“Y”的 Unicode 编码为:  
26.“Z”的 Unicode 编码为:  

a-z 的 Unicode 字符编码表
 十进制   十六进制
1.“a”的 Unicode 编码为: 
2.“b”的 Unicode 编码为: 
3.“c”的 Unicode 编码为: 
4.“d”的 Unicode 编码为: 
5.“e”的 Unicode 编码为: 
6.“f”的 Unicode 编码为: 
7.“g”的 Unicode 编码为: 
8.“h”的 Unicode 编码为: 
9.“i”的 Unicode 编码为: 
10.“j”的 Unicode 编码为: 
11.“k”的 Unicode 编码为: 
12.“l”的 Unicode 编码为: 
13.“m”的 Unicode 编码为: 
14.“n”的 Unicode 编码为: 
15.“o”的 Unicode 编码为: 
16.“p”的 Unicode 编码为: 
17.“q”的 Unicode 编码为: 
18.“r”的 Unicode 编码为: 
19.“s”的 Unicode 编码为: 
20.“t”的 Unicode 编码为: 
21.“u”的 Unicode 编码为: 
22.“v”的 Unicode 编码为: 
23.“w”的 Unicode 编码为: 
24.“x”的 Unicode 编码为: 
25.“y”的 Unicode 编码为: 
26.“z”的 Unicode 编码为: 


0-9 的 Unicode 字符编码表
 十进制   十六进制
1.“0”的 Unicode 编码为: 
2.“1”的 Unicode 编码为: 
3.“2”的 Unicode 编码为: 
4.“3”的 Unicode 编码为: 
5.“4”的 Unicode 编码为: 
6.“5”的 Unicode 编码为: 
7.“6”的 Unicode 编码为: 
8.“7”的 Unicode 编码为: 
9.“8”的 Unicode 编码为: 
10.“9”的 Unicode 编码为: 

更多的查询可以点击这个~~ http://www.nengcha.com/code/unicode/

 • 11
  点赞
 • 2
  评论
 • 24
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值