Codeforces Round #483 (Div. 2) C. Finite or not? (数学)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ffgcc/article/details/80333068

链接
题意:问p/q 再b进制下是否是有限小数
解析:我们把p/q化到最简形式,我们知道容易1/q是有限的,那么p/q也一定是有限的
在这里以十进制为例,10的质因子为2和5,如果十进制下的分母只有2和5两种质因子,那么这个小数就是有限的
所以如果在b进制下,如果分母只有b进制的质因子,那么有限
求1e18的质因子不现实
所以我们用q反复除以q与b的最大公约数,如果最后q为1 ,说明是有限的,否则无限

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
#define inf 0x3f3f3f3f
#define pll pair<ll,ll>
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define rep1(i,a,b) for(int i=a;i>=b;i--)
#define rson rt<<1|1,m+1,r
#define lson rt<<1,l,m
using namespace std;

ll p,q,b;

void solve(){
  cin >> p >> q >> b;
  if (p==0) {
    cout<<"Finite"<<endl;
    return;
  }
  long long temp = __gcd(p,q);
  p/=temp;
  q/=temp;
  if (q==1) {
    cout<<"Finite"<<endl;
    return;
  }
  while(__gcd(q,b)>1){
    ll temp = __gcd(q,b);
    while (q%temp==0) q/=temp;
  }
  if (q==1){
    cout<<"Finite"<<endl;
  }else{
    cout<<"Infinite"<<endl;
  }
}

int main()
{
  #ifdef LOCAL_DEFINE
    freopen("D:\\rush.txt","r",stdin);
  #endif
  ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0);
  int T;
  cin >> T;
  while (T--){
    solve();
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭