flynetcn的专栏

记住,你能!

QQ临时会话

 

<html>
<head>
<title>QQ临时会话 - qifei</title>
</head>
<script janguage="javascript">
<!--
function goFtpSite() {
document.location.href 
= "http://wpa.qq.com/msgrd?v=1&uin=" + document.qqh.qqhm.value + "&site=www.jzfire.com&menu=yes";
}
//-->
</script>
<body>
<form name="qqh">
    
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#000000" align="center" width="30%">
        
<tr>
            
<td>
                
<table border="0" cellspacing=0 cellpadding=5 align="center" width="100%">
                    
<tr bgcolor="#bbbbbb">
                        
<td width="40%" align="right" bgcolor="#FFCC66">
                        
<font face="arial,helvetica" size="-1">输入QQ号码:</font>
                        
</td>
                        
<td bgcolor="#FFCC66" width="60%">
                        
<font face="arial,helvetica" size="-1"><input type="text" size=15 name="qqhm"></font>
                        
</td>
                    
</tr>
                    
<tr bgcolor="#fffaaa">
                        
<td colspan="2" align="center">
                        
<font face="arial,helvetica" size="-2"><input type=button onClick="goFtpSite();" value=" 开始会话 "></font>
                        
</td>
                    
</tr>
                
</table>
            
</td>
        
</tr>
    
</table>
</form>
</body>
</html>
阅读更多
个人分类: javascript
想对作者说点什么? 我来说一句

进行QQ临时会话代码

2013年05月15日 109B 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

QQ临时会话

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭