byte a =(byte)129; System.out.println(a);//会输出什么呢?public class   Test {

public static void main(String args[]){

        byte a =(byte)129; //注意byte只占一个字节的存储空间,最大值只能是127
        
        System.out.println(a); //呵呵,结果是-127,画一下内存图就懂了!...
}
}

阅读更多
文章标签: byte string class 存储
个人分类: Java题目
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭