byte a =(byte)129; System.out.println(a);//会输出什么呢?public class   Test {

public static void main(String args[]){

        byte a =(byte)129; //注意byte只占一个字节的存储空间,最大值只能是127
        
        System.out.println(a); //呵呵,结果是-127,画一下内存图就懂了!...
}
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试