【NOIP2015】跳石头 (二分+贪心判定)

版权声明:转载时请标明原作者,谢谢 https://blog.csdn.net/geng4512/article/details/49848737

传送门
据说是一道USACO的原题,但我没做过……
还好考场写出来了。思路十分简单,二分答案,过后直接判定就行了。
代码(考场上写的很丑……我甚至开了一个栈去保存有哪些节点……实际上只要保存最后一个就行了):

#include<cstdio>
const int MAXN = 50005;
int n, a[MAXN], L, M, stk[MAXN], tp;
bool check(int mid) {
  int ans = 0;
  tp = 0;
  stk[++ tp] = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i ++)
  {
    if(a[i] - a[stk[tp]] >= mid) stk[++ tp] = i;
    else ++ ans;
  }
  while(L - a[stk[tp]] < mid) -- tp, ++ ans;
  return (ans <= M);
}
int main()
{
  scanf("%d%d%d", &L, &n, &M);
  for(int i = 1; i <= n; i ++)
    scanf("%d", &a[i]);
  int l = 0, r = L, mid, ans = 0;
  while(l <= r) {
    mid = (l + r) >> 1;
    if(check(mid)) {ans = mid; l = mid+1;}
    else r = mid-1;
  }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭