ANSI C 线段树模板

版权声明:文章纯属版主手敲,请同学们尊重版主的知识产权。 https://blog.csdn.net/GGN_2015/article/details/78941746

线段树维护区间+x,区间查询区间和。Coded under gcc。

SEGT.cpp

#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int maxn=1000000+10;
namespace segT{
  int lch[maxn],rch[maxn],lst[maxn],rst[maxn];
  int sum[maxn],lazy[maxn],ncnt=0,a[maxn/4];
  void build(int t,int ls,int rs){
    if(ls==rs){
      lch[t]=rch[t]=0;lst[t]=rst[t]=ls;
      sum[t]=a[ls];lazy[t]=0;
    }else{
      int mid=(ls+rs)/2,nl=++ncnt,nr=++ncnt;
      build(nl,ls,mid);build(nr,mid+1,rs);
      lch[t]=nl;rch[t]=nr;
      lst[t]=ls;rst[t]=rs;
      sum[t]=sum[nl]+sum[nr];
      lazy[t]=0;
    }
  }
  int query(int t,int ls,int rs){
    if(lst[t]>rs || rst[t]<ls)return 0;
    if(ls<=lst[t]&&rst[t]<=rs)return sum[t];
    int nl=lch[t],nr=rch[t];
    if(lazy[t]!=0){
      lazy[nl]+=lazy[t];lazy[nr]+=lazy[t];
      sum[nl]+=(rst[nl]-lst[nl]+1)*lazy[t];
      sum[nr]+=(rst[nr]-lst[nr]+1)*lazy[t];
      lazy[t]=0;
    }
    return query(nl,ls,rs)+query(nr,ls,rs);
  }
  void segadd(int t,int ls,int rs,int v){
    if(lst[t]>rs || rst[t]<ls)return;
    if(ls<=lst[t]&&rst[t]<=rs){
      lazy[t]+=v;
      sum[t]+=(rst[t]-lst[t]+1)*v;
      return;
    }
    int nl=lch[t],nr=rch[t];
    if(lazy[t]!=0){
      lazy[nl]+=lazy[t];lazy[nr]+=lazy[t];
      sum[nl]+=(rst[nl]-lst[nl]+1)*lazy[t];
      sum[nr]+=(rst[nr]-lst[nr]+1)*lazy[t];
      lazy[t]=0;
    }
    segadd(nl,ls,rs,v);segadd(nr,ls,rs,v);
    sum[t]=sum[nl]+sum[nr];//maintain !!!!
  }
  void debugT(){
    for(int i=1;i<=ncnt;i++){
      printf("[%3d] %5d %5d %5d %5d %5d\n"
      ,i,lch[i],rch[i],lst[i],rst[i],sum[i]);
    }
  }
}
int main(){
  int n,q;scanf("%d%d",&n,&q);
  for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&segT::a[i]);
  int root=++segT::ncnt;segT::build(root,1,n);
  for(int i=1;i<=q;i++){
    int op;scanf("%d",&op);
    if(op==1){
      int l,r;scanf("%d%d",&l,&r);
      printf("%d\n",segT::query(root,l,r));
    }else if(op==2){
      int l,r,v;scanf("%d%d%d",&l,&r,&v);
      segT::segadd(root,l,r,v);
    }
  }
  return 0;
}

bforce.cpp 暴力程序

#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
using namespace std;
int a[10000+10];
int sum(int l,int r){
  int ans=0;
  for(int i=l;i<=r;i++)
    ans+=a[i];
  return ans;
}
int add(int l,int r,int v){
  for(int i=l;i<=r;i++)
    a[i]+=v;
}
int main(){
  int n,q;scanf("%d%d",&n,&q);
  for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
  for(int i=1;i<=q;i++){
    int op;scanf("%d",&op);
    if(op==1){
      int l,r;scanf("%d%d",&l,&r);
      printf("%d\n",sum(l,r));
    }else if(op==2){
      int l,r,v;scanf("%d%d%d",&l,&r,&v);
      add(l,r,v);
    }
  }
  return 0;
}

data.cpp 数据生成器

#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
using namespace std;
#include<ctime>
int rand(int L,int R){return rand()%(R-L+1)+L;}
int main(){
  srand(time(NULL));
  int n=rand(1000,3000),q=rand(1000,3000);
  printf("%d %d\n",n,q);
  for(int i=1;i<=n;i++)printf("%d ",rand(1,100));
  putchar('\n');
  for(int i=1;i<=q;i++){
    int op=rand(1,2);printf("%d ",op);
    if(op==1){
      int l=rand(1,n),r=rand(l,n);
      printf("%d %d\n",l,r);
    }else{
      int l=rand(1,n),r=rand(l,n),v=rand(-10,10);
      printf("%d %d %d\n",l,r,v);
    }
  }
  return 0;
}

try.bat 对拍程序

@echo off
set /a i=1
:begin
if %i% GTR 100 goto end
 data.exe  > input.txt
 SEGT.exe  < input.txt > output.txt
 bforce.exe < input.txt > std.txt
 fc std.txt output.txt
 if errorlevel 1 pause
 set /a i=i+1
goto begin
:end
echo [end]
pause

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭