qt 中文乱码 处理QByteArray类型里含中文的数据

qt解析tcp通信传来的xml时,中文有乱码

解决方法:

头文件添加 #include <QTextCodec>


QByteArray tmpQBA = m_pSocket->readAll();

QTextCodec *tc = QTextCodec::codecForName("GBK");
QString tmpQStr = tc->toUnicode(tmpQBA);


//如下转换会导致中文乱码

QString tmpQStr = QVariant(tmpQBA).toString();
没有更多推荐了,返回首页