C语言写文件操作(一)

#include "stdio.h"
int main(int argc,char *argv[])
{
FILE *fp;
char ch;
fp=fopen("one.txt","wt+");
if(fp==NULL)
{
printf("can not this file");
getch();
exit(1);
}

printf("please input a string:\n");
ch=getchar();
while(ch!='\n')
{
fputc(ch,fp);
ch=getchar();
}
fclose(fp);
return 0;
}
阅读更多
个人分类: C语言文件操作
上一篇C语言 写文件操作
下一篇C语言读文件(一)
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭