C语言读文件(一)

#include "stdio.h"
int main(int argc,char *argv[])
{
FILE *fp;
char ch;
fp=fopen("one.txt","rt");
if(fp==NULL)
{
printf("can not one.txt\n");
getch();
exit(1);
}

printf("now i can read a string:\n");
ch=fgetc(fp);
while(ch!=EOF)
{
putchar(ch);
ch=fgetc(fp);
}
printf("\n");
fclose(fp);
return 0;
}
阅读更多
个人分类: C语言文件操作
上一篇C语言写文件操作(一)
下一篇C语言switch语句
想对作者说点什么? 我来说一句

读文件脚本

2018年06月21日 1KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭