rem自适应

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/gzz_168/article/details/79956700

$(document).ready(function(){

     init();

})

$(window).resize(function(){

    init();

})

function init(){

      var w_width = $(window).width();

       if(w_width <= 750)

       $("html,body").css({"font-size":20*(w_width/750) + "px"})

}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试