linux下清空iptables规则具体方法如下:

网络安全 专栏收录该内容
17 篇文章 0 订阅
linux下清空iptables规则具体方法如下:
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -X
    iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t mangle -F
    iptables -t mangle -X
    iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT
    iptables -t mangle -P FORWARD ACCEPT
    iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t raw -F
    iptables -t raw -X
    iptables -t raw -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t raw -P OUTPUT ACCEPT
 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值