Websocket--微信小程序聊天交友【附前后端实现过程及源码】

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/hanerer1314/article/details/81712381

最近在琢磨一个小程序的里面婚恋的聊天交友软件,所需要实现的功能我在此处可做简单的介绍,用户登录注册,绑定微信,其中还要搜索附近的人,然后聊天匹配交友,搜索附近的人只能异性搜索,在做的过程中遇到过很多问题,踩了很多坑,第一点小程序的部署只能使用https域名,所以需要自己配置NGINX做转发,后续我会把NGINX配置文件都贴出来,还有聊天中即时通信采用了websocket的长连接。先上效果图:

聊天过程
个人中心

 

约会场所

                                                  

登录注册页

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页