Vue class和style学习

文章参考

 1. Class 与 Style 绑定

绑定 HTML Class

对象语法

案例一

<div class="static"
   v-bind:class="{ active: isActive, 'text-danger': hasError }">
</div>
<div v-bind:class="{ active: isActive }"></div>
data: {
 isActive: true,
 hasError: false
}
<div class="static active"></div>

案例二

<div v-bind:class="classObject"></div>
data: {
 classObject: {
  active: true,
  'text-danger': false
 }
}

数组语法

案例三

<div v-bind:class="[activeClass, errorClass]"></div>
data: {
 activeClass: 'active',
 errorClass: 'text-danger'
}

案例四

<div v-bind:class="[isActive ? activeClass : '', errorClass]"></div>

案例五

<div v-bind:class="[{ active: isActive }, errorClass]"></div>

组件上使用

案例六

Vue.component('my-component', {
 template: '<p class="foo bar">Hi</p>'
})
<my-component class="baz boo"></my-component>

结果

<p class="foo bar baz boo">Hi</p>

案例七

<my-component v-bind:class="{ active: isActive }"></my-component>

结果

<p class="foo bar active">Hi</p>

绑定内联样式

案例一

<div v-bind:style="{ color: activeColor, fontSize: fontSize + 'px' }"></div>
data: {
 activeColor: 'red',
 fontSize: 30
}

案例二

<div v-bind:style="styleObject"></div>
data: {
 styleObject: {
  color: 'red',
  fontSize: '13px'
 }
}

案例三

v-bind:style 的数组语法可以将多个样式对象应用到同一个元素上:

<div v-bind:style="[baseStyles, overridingStyles]"></div>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试