hbyh的专栏

安全原则: 3重保护 周1维护 实时检测 立刻提醒

iptables 生产规则

 

#!/bin/bash
/etc/init.d/iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80  -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21  -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 192.168.17.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 115.182.53.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT  -s 219.143.33.112/28 -j ACCEPT
iptables -A INPUT  -s 218.247.201.65/28 -j ACCEPT
iptables -A INPUT  -s 218.70.229.49/28 -j ACCEPT
iptables -A INPUT  -s 219.239.88.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT  -s 220.178.8.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT  -s 218.22.32.0/24 -j ACCEPT
###ssh####
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -s 220.178.8.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -s 58.243.0.0/16 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -s 218.22.32.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -s 219.239.88.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -s 218.247.201.68/28 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -s 219.143.33.112/28 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -s 218.247.201.68/28 -j ACCEPT
#cacti udp 161###
iptables -I INPUT -p udp --dport 161 -s 115.182.53.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --dport 161 -s 219.239.88.0/24 -j ACCEPT
##memcached#####
iptables -I INPUT -p tcp --dport 11211 -s 192.168.17.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 11211 -s 115.182.53.0/24 -j ACCEPT
###mysql####
iptables -I INPUT -p tcp --dport 3306 -s 192.168.17.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 3306 -s 115.182.53.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 3307 -s 192.168.17.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 3307 -s 115.182.53.0/24 -j ACCEPT
###sphinx####
iptables -I INPUT -p tcp --dport 3312 -s 192.168.17.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 3312 -s 115.182.53.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 9312 -s 192.168.17.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 9312 -s 115.182.53.0/24 -j ACCEPT
####nfs#####
iptables -I INPUT -p tcp --dport 2049 -s 192.168.17.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 2049 -s 115.182.53.0/24 -j ACCEPT 
#####fcgi####
iptables -I INPUT -p tcp --dport 9000 -s 192.168.17.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 9000 -s 115.182.53.0/24 -j ACCEPT
#####fcgi###
iptables -I INPUT -p tcp --dport 9000 -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT  -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT  -s 10.10.10.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p ICMP  -j ACCEPT
iptables -A INPUT --match state --state ESTABLISHED,RELATED --jump ACCEPT
iptables -A INPUT  -j DROP

阅读更多
文章标签: input tcp
个人分类: linux
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭