php 截取某字符串内所有特定两个符号之间的字符

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/hexiaoniao/article/details/80695652


字符串:

$str="../InfoDetail/?InfoID=9bf29b0d-7277-46d0-88c0-c4f38de01018&categoryNum=001013003../InfoDetail/?InfoID=8bf29b0d-7277-46d0-88c0-c4f38de01018&categoryNum=001013003../InfoDetail/?InfoID=7bf29b0d-7277-46d0-88c0-c4f38de01018&categoryNum=001013003";

需要截取“=”和“&”之间的密码字符  。注意不是一条。是多条

上代码:

$res = [];
        foreach (explode('../', substr($str, '2')) as $item) {
            $res[] = explode('=',explode('&', explode('?',$item)[1])[0])[1];
        }

        var_dump($res);die;


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭