js正则截取替换特定字符之间的字符串

JavaScript 专栏收录该内容
17 篇文章 0 订阅

	var html="ssssss @用户名 和话题 #话题标题# 用不同颜色高@假的亮 @用户名2 和sss#此话题不对呀#ss";
	var html1="ssssss @用户名 和话题 #话题标题# 用不同颜色高@假的亮 @用户名2 和sss#此话题不对呀#ss";
	var reg1=/( @[^ ]* )/g;
	var reg2=/( #[^#]*# )/g;
	var reg3=/(#[^#]*#)/g;
	document.write(html);
	document.write("<br/>");
	html=html.replace(reg1,"<span style='color:red'>$1</span>");
	html=html.replace(reg2,"<span style='color:green;'>$1</span>");
	document.write(html);
	document.write("<br/>");
	html1 = html1.replace(reg3,"<span style='color:blue;'>$1</span>");
	document.write(html1);
	document.write("<br/>");

	var a = "20141021123212";
	var reg4 = /(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})/;
	a = a.replace(reg4,"$1-$2-$3 $4:$5:$6");
	document.write(a);
	document.write("<br/>");

	var c ="好啊 {话题标题} 用不同颜色sss{此话题好}ss";
	var reg5=/({[^{]*})/g;
	c = c.replace(reg5,"<span style='color:red'>$1</span>");
	document.write(c);
	document.write("<br/>");


 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值