[C#]将1~100随机不重复的放入数组

换个思路,将1~100放入集合,从中选取数字放入结果数组中,然后将已选过的数字从集合中移除。这样每一次随机都能选到数字,而不会多次抛弃随机出来的值。


            int[] num = new int[100];                       //定义数组

            for (int i = 1; i <= 100; i++)                  
            {
                num[i - 1] = i;                             //给数组赋值
            }
            ArrayList al = new ArrayList(num);              //定义ArrayList

            Random r = new Random();                       //定义随机数

            for (int i = 0; i < 100; i++)
            {
                int pos = r.Next(al.Count);                 //随机选择下标
                num[i] = Convert.ToInt32(al[pos]);          //ArrayList中所选下标对应的数字存入数组
                al.RemoveAt(pos);                           //移除ArrayList中的该数字

            }

            for (int i = 0; i < 100; i++)

                Console.Write(num[i].ToString() + " ");阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭