Canvas 帧动画,绘制图像(drawImage())


demo.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>
    canvas {
      border:1px solid red;
    }
    img {
      display: none;  /* 隐藏img标签,让图像在canvas画布上显示 */ 
    }
  </style>
</head>
<body>
  <canvas id="cvs" width="500" height="500"></canvas>
  <img src="./imgs/NPC5.png">
  <script>
    var cvs = document.getElementById('cvs');
    var ctx = cvs.getContext('2d');
    var img = document.querySelector('img');

    img.onload = function() {

      var i = 0;

      setInterval( function() {

        // 绘制新的图像时,需要先清除画布
        ctx.clearRect( 0, 0, cvs.width, cvs.height );

        // 绘图每一帧
        /*
        * 裁剪的x轴,用来控制每一排不同的帧,
        * 裁剪的y轴,用来控制当前行走的方向(也就是绘制那一排)。
        * */
        ctx.drawImage( img,
          img.width / 4 * i, img.height / 4 * 3, img.width / 4, img.height / 4,
          10, 10, 200, 200 );

        // i的最大值为3
        if ( ++i >= 4 ) {
          i = 0;
        }

      }, 200);
    };
  </script>
</body>
</html>

imgs/NPC5.png:




没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭